Kokybės vadyba – dabartis ir perspektyvos

"Kokybės vadyba – dabartis ir perspektyvos", Nr. 2015-1-LT01- KA102-013351

logo erasmus plusa

      Projekto koordinatorius: Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla

      Projekto tikslas - siekti, kad profesinėse mokyklose būtų užtikrinta kokybės vadybos sistema, atitinkanti Europos profesinio mokymo kokybės nuostatas ir profesinių mokyklų veiklos kokybės gerinimo strategijas.

      Tam, kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas, numatyti uždaviniai:

  • užtikrinti integruotos kokybės vadybos sistemos funkcionavimą, atitinkantį tarptautinius kokybės vadybos standartus;
  • sustiprinti profesinio mokymo įstaigų administracijos darbuotojų, KVS darbo grupių narių, atsakingų už veiklos procesų veiklos atsakingų už integruotos kokybės vadybos sistemos funkcionavimą, specialiuosius gebėjimus;
  • įvertinti sukurtos kokybės vadybos sistemos matavimo rodiklių efektyvumą, remiantis ES partnerių patirtimi, siekiant KVS veiksmingumo.

      Konsorciumo narės (4):

      Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla, Biržų technologijos ir verslo mokykla, Kupiškio technologijos ir verslo mokykla, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla

      Priimantys partneriai (4):

      Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich, Austrija (2015m. rugpjūčio/rugsėjo mėn.)

      F+U Sachsen gGmbH, Vokietija (2015 m. lapkričio mėn.)

      Int. Education College TEMIS, Ispanija (2016 m. balandžio/gegužės mėn.)

      EUROPEAN CENTER IN TRAINING FOR EMPLOYMENT, Graikija (2016 m. balandžio/gegužės mėn.)

      Projekto dalyvių tikslinė grupė – planuojama, kad į vizitus vyks ne tik mokyklos vadovybės atstovai, KVS auditoriai, bet ir KVS darbo grupės nariai - administracijos darbuotojai (padalinių vadovai, metodinių tarybų pirmininkai, asmenys, atsakingi už tam tikrų veiklų koordinavimą įstaigose, t.y. KVS vadinamieji veiklos procesų šeimininkai).

      Dalyvių atranka: Dalyviai projekto stažuotėms atrenkami įvertinus kiekvienos konsorciumo dalyvės kokybės dokumentus, atsižvelgiant į suburtos KVS darbo grupės sudėtį, mokyklos veiklos procesus bei atsakomybes.

      Iš viso numatoma į stažuotes siųsti po 8 dalyvius iš kiekvienos konsorciumo dalyvės, po 2 dalyvius iš kiekvienos konsorciumo dalyvės į 4 priimančias šalis.

      Planuojami projekto rezultatai:

      1. Projekto dalyviai susipažins su Austrijos, Vokietijos, Graikijos, Ispanijos profesinio mokymo institucijose įdiegta kokybės vadybos sistema, taikomais kokybės vadybos modeliais;

      2. Dalyviai įgis tarptautinių projektų mobilumo patirties; užmegs kontaktus su šių šalių KVS darbo grupės atstovais, už KVS veiklą atsakingais profesinio mokymo specialistais, KVS atstovais ir kt.;

      3. Bus pateiktos rekomendacijos mokyklų vadovybėms dėl kokybės vadybos sistemos tobulinimo, veiklų optimizavimo, matavimo rodiklių pasirinkimo bei efektyvaus KVS veiklos užtikrinimo;

      4. Stažuotės rezultatai bus pristatyti mokyklų bendruomenei per kvalifikacijos tobulinimo seminarus.

      Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt