ECVET taikymo galimybės profesiniame mokyme

 ecvet

      Profesinio mokymo sistema respublikoje kasmet keičiasi ir tobulėja. Įgyvendinami įvairūs projektai mokiniams ir profesinio mokymo specialistams. Šiuo metu ypač aktualus mokymosi kreditų perkėlimo ir įskaitymo klausimas (ECVET). Jis yra svarbus ir Biržų technologijų ir verslo mokymo centrui, nes Centras turi profesinio mobilumo chartiją. Tai reiškia, jog mokiniai atlieka praktiką kitose užsienio šalyse, todėl būtinas skaidrus ir vienodas mokymosi rezultatų pripažinimas. Tuo tikslu liepos 4-5 d. Jungtinės Karalystės Birmingamo mieste vyko seminaras „Kaip pagerinti mokymosi savo šalyje ir už jos ribų vertinimą ir pripažinimą“ (PEARL). Jame dalyvavo 94 dalyviai iš 28 Europos šalių, Lietuvai atstovavo trys Švietimo mainų paramos fondo deleguoti asmenys, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro projektų vadovė, Marytė Bistrickienė bei kiti du atstovai iš Vilniaus ir Alytaus profesinio mokymo įstaigų.

      Svarstant klausimą, koks darbdavių vaidmuo ECVET ir būsimose ilgalaikio mobilumo programose, buvo pastebėta, kad darbdaviai turėtų pilnai įsitraukti į visus mobilumo etapus nuo planavimo iki mobilumo vykdymo, vertinimo ir mokinio tobulėjimo. Jie turėtų užtikrinti, kad praktikos įmonėje metu pasiekti rezultatai būtų teisingai įvertinti, pripažinti, sukaupti ir perduoti profesinio mokymo įstaigoms. Kadangi ilgalaikis mobilumas kelia daug iššūkių, todėl darbdavio vaidmuo yra ypač svarbus. Jis turėtų numatyti, kokių mokymosi rezultatų bus siekiama, kaip bus vertinama, ir užtikrinti kokybę. Seminaro darbo grupės dalyviai buvo kviečiami diskusijai, su kokiais iššūkiais jų šalyse susiduria darbdaviai ir mokiniai, kaip naudojami egzistuojantys įrankiai ir metodai pripažįstant ilgalaikio mobilumo metu įgytas kompetencijas. Šalių patirtis labai skirtinga dėl skirtingų švietimo sistemų ir darbdavių įtraukimo į profesinį mokymą valstybiniu mastu. Italijoje darbdaviai noriai įsitraukia į visas mobilumo veiklas, dauguma didžiųjų įmonių yra akredituotos vertinti mokinių kompetencijas. Vokietijoje ir Prancūzijoje darbdaviai taip pat glaudžiai susiję su profesiniu mokymu, mokinių praktika ir mobilumų metu įgytų kompetencijų vertinimu. Slovakijoje darbdaviai nėra labai suinteresuoti aktyviai taikyti ECVET. Jungtinės Karalystės atstovas pristatė projekto, kurio metu įmonė buvo aktyviai įtraukta į ilgalaikį mobilumą visais projekto etapais, patirtį. Diskusija buvo įdomi ir naudinga Lietuvos atstovams.

      Kitas klausimas, kuriuo buvo diskutuojama, kokios dabartinės ECVET priemonės ir įrankiai yra geriausi, kad būtų galima patvirtinti tiek bendrąsias, tiek profesines kompetencijas, įgytas per trumpalaikį ir ilgalaikį mobilumą. Dabar ECVET priemonės ir metodika pagrįstos kvalifikacijų aprašais bei mokymosi vienetais ir taškais, o perkėlimo ir kaupimo procesą papildo susiję dokumentai- susitarimo memorandumai, mokymosi sutartys bei asmeninių pasiekimų įrašai. Seminaro darbo grupės dalyviai buvo kviečiami diskusijai, su kokiais iššūkiais jų šalyse susiduria darbdaviai ir mokiniai, kaip naudojami egzistuojantys įrankiai ir metodai pripažįstant mobilumo metu įgytas kompetencijas. Paaiškėjo, kad šalių patirtis labai skirtinga dėl skirtingų švietimo sistemų ir darbdavių įtraukimo į profesinį mokymą valstybiniu mastu. Buvo apsvarstyta, ar egzistuojanti politika, praktika ir priemonės yra pakankamos, kad būtų galima patvirtinti ir pripažinti mokymą, pasiektą per mobilumą, atsižvelgiant į esamų priemonių ir metodų, skirtų savaiminiam ir profesiniam mokymuisi pripažinti, tinkamumą ir naudą.

      Įgyvendinant ECVET siekiama dviejų pagrindinių tikslų: remti Europos piliečių mobilumą ir palengvinti mokymosi visą gyvenimą procesą. Šiuo dokumentu siekiama įteisinti tiek profesinius, techninius gebėjimus, tiek bendrąsias kompetencijas. Nors mobilumas profesinio švietimo ir mokymo srityje jau vyksta, ES politinis siekis yra žymiai padidinti mobilumų skaičių ir trukmę bei aktyviau į šį procesą įtraukti darbdavius. 2018 m. planuojama įdiegtį naują iniciatyvą "Erasmus Pro", kuri papildys esamas judumo programas "Erasmus +" . "Erasmus Pro" daugiausia dėmesio skirs profesinio mokymo mokinių ilgesnės trukmės mobilumo galimybėms.

      Didelis dėmesys buvo skirtas neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimui. Europos šalys vis labiau akcentuoja poreikį pripažinti asmenų žinias, įgūdžius ir kompetencijas, kurios įgytos ne tik mokykloje, universitete ar kitose mokymo įstaigose, bet ir už formalios sistemos ribų. Tai reikalauja naujų metodų (t.y., nustatyti, dokumentuoti, įvertinti ir sertifikuoti), kad būtų galima naudoti tolimesnėse studijose ar siekiant paaukštinimo darbe. Per paskutinį dešimtmetį buvo daug iniciatyvų siekiant įdiegti neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo įrankius Europos, nacionaliniu, regioniniu ir sektoriniu lygmenimis. 2012 m. gruodį Europos Sąjunga išleido rekomendaciją, reikalaujančią, kad visos Europos Sąjungos šalys iki 2018 m. įdiegtų nacionalines sistemas dėl neformalaus ir savaiminio mokymosi patvirtinimo, o visos Europos priemonės (EQF, Europass) remtų tokio mokymosi pripažinimą ES valstybėse narėse. Tačiau, kaip rodo Cedefop tyrimas, nors šalys įdiegia patvirtinimo politiką ir sistemas, jų įgyvendinimo procesas lėtas.

      Lietuvos atstovams seminaras buvo aktualus ir naudingas. Buvo praplėstos žinios apie kokybės užtikrinimo sistemų kūrimą ECVET, darbdavių įsitraukimą į įvairias mobilumo veiklas, neformalų ir savaiminį mokymosi įteisinimą, užmegzti santykiai su naujais užsienio partneriais, pagilintos anglų kalbos žinios. Sužavėjo renginio idėjų perteikimas ant seminaro patalpos sienų. Manau, kad įgytas žinias bus galima pritaikyti praktiškai.

PEARL seminaro dalyvė – Biržų technologijų ir verslo mokymo centro projektų vadovė Marytė Bistrickienė

      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt