Biržų technologijų ir verslo mokymo centras – pirmoji šalyje dalyvausianti projekte

„Besimokančių mokyklų tinklai“ profesinio mokymo įstaiga

 

      Mokykla teikė paraišką Utenos švietimo centro skelbtame konkurse dėl dalyvavimo projekte „Besimokančių mokyklų tinklai“ (BMT3). Vasario 21 dieną Vilniuje, „Panoramos“ viešbutyje, įvyko posėdis, kuriame buvo atrinktos 42 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos, dalyvausiančios projekto ,,Besimokančių mokyklų tinklai” trečiajame etape (BMT3).

      Mokyklos paraiška (iš viso teikė paraiškas 121 įvairių tipų Lietuvos mokymo įstaiga) buvo teigiamai įvertinta ekspertų (surinko 20 iš 23 galimų balų). Taigi mokykla laimėjo konkursą ir dalyvavaus projekte. Kovo mėnesio 23 d. mokykloje vyks įžanginis seminaras apie įsijungimo į projekto eigą ir komandos formavimo principus. Po šio seminaro mokykla turės suformuoti komandą, kurią sudarys 7 nariai: 4 mokytojai, vienas iš mokyklos vadovų (direktorius arba pavaduotojas ugdymui), 1 švietimo skyriaus specialistas ir 1 Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijos arba Pagalbos mokyklai institucijos atstovas.

      Projekto veiklos bus skirtos mokyklų, kaip besimokančių organizacijų, kūrimui ir tobulinimui, tinklų formavimui ir jų funkcionavimo užtikrinimui, prisidės prie veiksmų, reikalingų vystyti tolygią regionų plėtrą. Mokyklų vadovų bei mokytojų profesinių gebėjimų tobulinimas sudarys sąlygas sėkmingai efektyvinti ugdymo(si) procesą, didinti mokinių mokymosi motyvaciją ir atsakomybę už savo veiklos rezultatus, ugdytis kompetencijas, būtinas asmenybės brandai.

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centras – pirmoji šalyje įsijungusi į „Besimokančių mokyklų tinklą“ profesinio mokymo įstaiga.

      Daugiau informacijos tinklalapyje www.bmt.smm.lt

      Balandžio 21 d. mokyklos bibliotekoje vyko seminaras „Mokyklos problemos identifikavimo galimybės“, skirtas mokyklos bendrojo ir profesinio lavinimo mokytojams. Jį vedė pavaduotojas ugdymui D. Žukauskas.

      Mokyklos bendruomenės nariai susipažino su bendravimo-bendradarbiavimo, komandinio darbo kompetencijų ugdymui skirta metodine medžiaga, gilino žinias apie mokytojo ir mokinių bendravimo-bendradarbiavimo galimybes, problemos identifikavimo ir sprendimo planavimą, tobulinimo komandinio darbo pagrindus. Tai padės spręsti bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo turinio suartinimo, ugdymo planavimo ir organizavimo galimybes, mokinių mokymosi motyvacijas, vertinimo problemas. Leis mokyklos bendruomenės nariams geriau valdyti pokyčius, dirbti bendradarbiaujant ir į mokyklos tobulinimosi procesą įtraukti daugiau bendruomenės narių.

      Vyresnysis mokyklos mokytojas D. Makrickas skaitė paskaitą „Problemos išryškinimas „suvokimo žemėlapio“ būdu“, mokė labai greitai nustatyti problemą bei ją „išgryninti“.

      Seminare dalyvavo Biržų rajono PMMMC vadovė G. Norvidienė, ji ir baigė seminarą gražiais sveikinimais ir palinkėjimais mūsų bendruomenės nariams.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt