Biržų technologijų ir verslo mokymo centro mokomojo korpuso energetikos ūkio renovacija

 

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centras mokslo metus pradėjo atnaujintame mokomajame korpuse. Nuo 2007 metų pradėtas įgyvendinti projektas „Biržų politechnikos mokyklos mokomojo korpuso energetikos ūkio renovacija“, projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-04-V-01-006 (toliau – Projektas). Šis projektas įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus“. 2011 m. liepos 1d. sujungus ir reorganizavus Biržų politechnikos mokyklą ir Vabalninko žemės ūkio mokyklą įregistruota nauja profesinio mokymo įstaiga - Biržų technologijų ir verslo mokymo centras.

      Šiuo metu baigiamas įgyvendinti projektas, kuriam suteiktas finansavimas yra Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai skirtus biudžeto asignavimus.

      Projekto įgyvendinimui projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2 606 474,00 Lt, įskaitant PVM. Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skiriama iki 2 606 474,00 Lt, iš jų iki 2 215 502,90 Lt (85%) iš Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo programos, iki 390 971,10 Lt (15%) iš Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo programos.

      Planuotas projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis buvo nuo 2007 m. liepos 2 d. iki 2010 m. liepos 1 d. Nespėjus atlikti darbų projekto įgyvendinimo laikotarpis buvo pratęstas iki 2011 m. spalio 30 d.

      Vykdant su projektu susijusius paslaugų bei darbų pirkimus buvo laikomasi LR Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų aktualių teisės aktų nuostatų, todėl visoms konkursuose norinčioms dalyvauti įmonėms buvo sudarytos lygios galimybės laimėti.

      Projekto tikslas - padidinti energijos naudojimo efektyvumą Biržų politechnikos mokykloje. Mokyklos mokomasis korpusas statytas 1988 m. ir nuo eksploatacijos pradžios nebuvo renovuotas. Esama pastato ir inžinerinės įrangos būklė neatitiko statybos techninio reglamento (STR) bei higienos normų reikalavimų, sunaudojamas didelis kiekis šiluminės energijos, nepatenkinama inžinerinių sistemų būklė, todėl buvo būtina renovuoti pastato energetinį ūkį.

      Projekto metu įgyvendintos tokios energiją taupančios renovacijos priemonės: šildymo sistemos renovacija (šildymo prietaisų demontavimas, naujų vamzdynų ir radiatorių montavimas), išorinių sienų renovacija ir apšiltinimas, sutapdintų stogų renovacija su apšiltinimu, langų ir lauko durų keitimas, langų plotų mažinimas.

      Numatyta, kad visa tai leis sumažinti šiluminės energijos suvartojimą apie 35 % ir kartu užtikrins racionalų šiluminės energijos panaudojimą. Siekiama, kad mokyklos mokomojo korpuso renovacija sudarytų tinkamas sąlygas mokinių ir darbuotojų veiklai, jų sveikatai ir pailgintų pastato eksploatacijos laiką bei atitiktų pastato atitvarų STR ir higienos normų reikalavimus. Taip pat numatoma, kad sumažės energijos sunaudojimas ir išlaidos šildymui, pagerės mokinių mokymosi sąlygos, sumažės mokinių ir pedagogų sergamumas peršalimo ligomis, sumažės aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai resursai.

      Projekto veiklos ir rezultatai:

Eil. Nr. Veikla Rezultatas
1 Techninio projekto parengimas ir ekspertizė 1 ekspertų patvirtintas techninis projektas
2 Pastatų išorinių atitvarų rekonstravimo darbai Pakeista 653,4 m2 langų ir 24,1 m2 lauko durų; renovuota ir apšiltinta 2437 m2 sutapdintų stogų ir 1963 m2 išorinių sienų; 91m2 sumažinta langų ploto
3 Šildymo sistemos modernizacija 1 komplektas
4 Statinio projekto vykdymo priežiūra, statybos techninė priežiūra ir kitos inžinerinės paslaugos 1 sudaryta ir įvykdyta statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis ir 1 techninės priežiūros paslaugų sutartis
5 Viešinimo ir informavimo priemonių įgyvendinimas 1 išplatintas pranešimas apie projekto įgyvendinimą

      Renovuojant Biržų politechnikos mokyklos pastatą, jį apšiltinant ir modernizuojant šildymo sistemą yra įdiegtos naujos energijos taupymo priemonės, todėl padidėjo pastato šiluminė varža, o tai leis ateityje pastato šildymui suvartoti mažiau energijos, sumažinant šilumos energijos nuostolius. Vykdant projekto veiklas buvo atsižvelgiama į socialinės plėtros, aplinkos apsaugos ir ekonomikos tikslų derinimą.

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centro renovuotas mokomasis pastatas

      Paramos lėšomis atnaujinta fizine infrastruktūra gali naudotis visi esami ir būsimi Biržų technologijų ir verslo mokymo centro mokiniai ir darbuotojai. Biržų skyriaus mokyklos bendruomenė džiaugiasi, kad, įgyvendinus projektą, galima dirbti, kurti, gyventi taupiau ir šilčiau. Mokykla tapo šviesesnė ir jaukesnė.

      Mokymasis yra prigimtinė kiekvieno žmogaus teisė, o švietimas yra asmens, visuomenės ir valstybės ateities kūrimo būdas. Norint pasiekti efektyvių rezultatų tobulinant ir ugdant asmenybę yra svarbus ne tik pedagogų mokymo lygis, bet ir aplinka, kurioje dirba mokytojai ir mokiniai. Tikimės, kad sėkmingai įgyvendintas projektas suteiks galimybę mūsų vaikams palankesnėmis sąlygomis įgyti mokslo žinių.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt